ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาตำบลปะเสยะวอ
ตำบลปะเสยะวอ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสายบุรี อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอสายบุรี 1.5
กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ           ติดต่อ   ตำบลบางเก่า  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
          ทิศใต้              ติดต่อ   แม่น้ำสายบุรี
          ทิศตะวันออก     ติดต่อ   อ่าวไทย
          ทิศตะวันตก       ติดต่อ    ตำบลบือเระ  ตำบลตะบิ้ง  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
เนื้อที่ 
ตำบลปะเสยะวอมีเนื้อที่ทั้งหมด  16.84  ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ  
สภาพทางภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่ง  ล้อมรอบด้วยทะเลและแม่น้ำ 
การคมนาคม
มีรถจักรยานยนต์พ่วง (โชเล่ย์) รับจ้างโดยสาร  การคมนาคมสะดวก
การเมืองการปกครอง
           แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน  คือ
          หมู่ที่  บ้านปาตาบาระ
          หมู่ที่  บ้านบน
          หมู่ที่  บ้านปะเสยะวอ
          หมู่ที่  บ้านทุ่งเค็จ
          หมู่ที่  บ้านบาเลาะ
          หมู่ที่  บ้านจ่ากอง
          หมู่ที่  บ้านลุ่ม
ประชากร
          มีประชากรทั้งสิ้น   8,253   คน
          ชาย   จำนวน     4,037    คน
          หญิง  จำนวน       4,216    คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      472.92     คน/ตารางกิโลเมตร


ปกครองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ  โดยมี
          1. นายมะปาวซี  เจะอาแซ        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ 
          2. นายอาฮามะ   บูละ             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ 
          3. นายอาบูบากา   เจะอาแว      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ 
          4. นายซายูตี   อิแต                เลขานุการ

          5. นางวานิตา   หะยีเจะแว       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ  
สถานบริการสาธารณสุข
          มีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  แห่ง  คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ   รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน  คือ
หมู่ที่  บ้านปาตาบาระ
          หมู่ที่  บ้านบน
          หมู่ที่  บ้านปะเสยะวอ
          หมู่ที่  บ้านลุ่ม
          มีบุคลากรสาธารณสุข   จำนวน  8   คน  ดังนี้
          1.นายอับดุลเล๊าะ   เจ๊ะอาลี         ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปะเสยะวอ
          2.นายประสิทธิ    สาและ                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          3.นางคอลีเยาะ   เจะแว           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
          4.นางสาวนูรยานา  อาแว         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
          5.นางสาวศศิธร   ลาเต๊ะ           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
          6.นางสาวรอกายะห์  สะอิ         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
          7.นางสาวฮับเซาะ  ฮาแว          เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

          8.นางสาวสูไรนี   สาแม            เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาเลาะ  รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน  คือ
                   หมู่ที่  บ้านทุ่งเค็จ

                   หมู่ที่  บ้านบาเลาะ
                   หมู่ที่  บ้านจ่ากอง
มีบุคลากรสาธารณสุข   จำนวน  5   คน  ดังนี้
          1.นางรอดียะ     ยูโซ๊ะ                 ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบาเลาะ
          2.นายต่วนสักรี    ต่วนปูเตะ         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
          3.นางสาวอิฟฟะห์   ยูโซ๊ะ            พยาบาลวิชาชีพ
          4.นางสาวฟาตีเมาะ  ฮาแว           พยาบาลวิชาชีพ

เศรษฐกิจ
          ประกอบอาชีพ ดังนี้
          1.ประมง
          2.รับจ้าง
          3.เกษตรกรรม
          4.ค้าขาย
การศึกษา
1. โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา  จำนวน  โรง  ดังนี้
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  บ้านปะเสยะวอ
โรงเรียนบ้านบน                         ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  บ้านบน
3. โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ              ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  บ้านทุ่งเค็จ
4. โรงเรียนบ้านบาเลาะ            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  บ้านบาเลาะ
5. โรงเรียนบ้านจ่ากอง                ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  บ้านจ่ากอง
2.โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา  จำนวน  แห่ง  คือ
          วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  บ้านบน

สถานที่สำคัญทางศาสนา
          1.มัสยิด  จำนวน   แห่ง 
          2 สุเหร่า   จำนวน   แห่ง
          3.วัด  จำนวน  แห่ง
          4.สำนักสงฆ์  จำนวน  แห่ง
          3. ศาลเจ้า  จำนวน  แห่ง

ผลิตภัณฑ์  OTOP
1.      บูดู
2.      เรือกอและจำลอง
3.      ผ้าบาติก

กลุ่มอาชีพที่สำคัญ
1.      กลุ่มบูดูคลัสเตอร์
2.      กลุ่มอาชีพหัวข้าวเกรียบ
3.      กลุ่มเรือกอและ
4.      กลุ่มฟาร์มตัวอย่าง
5.      กลุ่มผ้าบาติก
6.      กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพทย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น